اطلاعیه تخریب سوله پروژه بهارستان

پروژه بهارستان (تخریب سوله): عملیات برداشت پوشش سقف اول و دوم در مراحل پایانی می باشد.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها