آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

احتراماً بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می رساند جلسه مجمع عمومی بر اساس ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون ) برگزار می گردد ، لذا از کلیه اعضاء یا وکلای آنان دعوت بعمل می‌ آید در جلسه مذکور شرکت فرمایند .

دستور جلسه :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2-  برگزاری انتخابات بازرسان اصلی و علی البدل .

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30.

4- تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان مربوط به پروژه مینو

5- تعیین خط مشی آینده تعاونی.

لازم به تاکید است :

الف) طبق ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ( تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری ( از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان ) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای   و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و متقاضیان اعطای وکالت در سازمان جهاد کشاورزی به اتفاق نماینده خود  ( وکالت گیرنده ) لازم است از تاریخ 96/05/18 لغایت 96/05/22دراتاق  229   واقع در اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با ارائه کارت شناسائی حضور یابند و همچنین متقاضیان اعطای وکالت در مدیریت شهرستان اصفهان درساعات اداری تاریخ یاد شده  به امور اداری تعاونی مسکن مراجعه و متقاضیان اعطای وکالت در شهرستانها می بایست وکالت خود را طبق فرم پیوست به تائید مدیر جهاد کشاورزی آن شهرستان رسانده و در روز مجمع ارائه نمایند  .

ب ) ارائه کارت شناسایی معتبر اعضاء تعاونی جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی الزامی است .

تاریخ جلسه : 1396/05/23

زمان جلسه : ساعت 9 صبح روز دوشنبه

محل جلسه : سالن مجتمع رفاهی سنبله واقع در چهارراه شیخ صدوق

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها