مکان یابی پروژه های جدید مسکونی توسط شرکت تعاونی مسکن

نظر به مراجعه و درخواست مکرر اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن مبنی بر شروع و احداث پروژه های جدید ، بدینوسیله به اطلاع اعضا محترم میرساند موضوع در دستور کار هیئت مدیره قرار دارد و این شرکت در حال بررسی و مکان یابی موارد جدید در نقاط مختلف اصفهان از جمله خیابان پروین و سپاهان شهر می باشد که در صورت بررسی نهایی اطلاعات کامل آن از طریق سایت شرکت تعاونی مسکن در اختیار اعضا محترم قرار خواهد گرفت.

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها