اطلاعیه پروژه درخشان

عملیات بتن ریزی دیوار حائل زیرزمین طبقه دوم ( پارکینگ ) پروژه مسکونی درخشان با استفاده از مواد روان کنند و همچنین مواد آب بند کننده

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها