aboutus

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ اسفند ماه سال 1362 با 392 عضو و با سرمایه اسمی 1/392/000ریال فعالیت خود را شروع نمود و در حال حاضر با تعداد 2540 نفر عضو و با سرمایه اسمی 12/700/000ریال فعالیت رو به رشد خود را ادامه می دهد .

فعالیتهای تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی اصفهان را می توان در سه بخش عنوان نمود :

الف ) فعالیت در خصوص تولید و تامین مسکن همکاران که شامل ساخت و ساز پروژه های مسکونی و تحویل زمین بوده

ب ) فعالیت در خصوص ارزش افزوده سهام اعضاء که موارد مختلفی مثل خرید زمین پروژه ها ، خرید زمین بهارستان ، اخذ زمین شماره گذاری ، خرید دستگاههای سنگین و ... را شامل می شود .

ج ) فعالیت در خصوص رفع مشکلات و کمک هزینه مسکن بعضی از اعضاء کم درآمد که با شیوه های مناسب و با همکاری مطلوب مسئولان مربوطه اقدامات موثری تاکنون صورت گرفته است .

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها