اطلاعیه پروژه درخشان

عملیات بتن ریزی دیوار حائل زیر زمین طبقه دوم (پارکینگ) پروژه مسکونی درخشان با استفاده از مواد روان کننده و همچنین مواد آب بند کننده 

عملیات

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها