اطلاعیه حفاری پروژه مسکونی تابان

عملیات اجرای حفاری در جهت مطالعات ژئوتکنیک زمین شناسی در جهت بهینه سازی طرح سازه ایی و کاهش هزینه های اجرایی پروژه مسکونی تابان 

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها