اطلاعیه تخریب سوله پروژه بهارستان

پروژه بهارستان (تخریب سوله): عملیات برداشت پوشش سقف سوله اول و دوم در مراحل پایانی می باشد .

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها