اطلاعیه تعیین وضعیت پروژه بهارستان

باطلاع سهامداران زمین تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان واقع در ورودی شهر بهارستان می رساند که در نظر است واحد های آپارتمانی و زمین های ویلایی زمین مذکور ، بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و میزان سهام به اعضاء سهامدار واگذار گردد ، لذا لازم است حداکثر تا تاریخ 95/6/15 به تعاونی مسکن واقع در خیابان فردوسی خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان مراجعه و نسبت به تکمیل و ارائه فرم مربوطه اقدام گردد ، قابل ذکر است عدم اقدام بموقع موجب سلب حق انتخاب در مرحله اول خواهد شد و مسئولیتی متوجه تعاونی مسکن نخواهد بود . شماره تماس تعاونی :

32226041-32128097-031

وب سایت : WWW.TMJK-ES.COM

باطلاع سهامداران زمین تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان واقع در ورودی شهر بهارستان می رساند

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها