اطلاعیه شماره 8 پروژه بهارستان

باطلاع سهامداران عزیز زمین بهارستان می رساند که پیرو اقدامات و پیگیریهای انجام شده از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت جهت لغو درخواست وزارت راه و شهرسازی جهت ابطال تصمیم هیئت وزیران در سال 1384 ، بحمداله با بررسی های بعمل آمده ، هیئت محترم دولت اشکال وارده وزیر راه و شهرسازی به معامله انجام شده زمین بهارستان را وارد ندانسته و در مورخ 28/4/95 با مکاتبه با وزیر محترم راه و شهرسازی و اعلام بایگانی شدن پیشنهاد مذکور به آن وزارتخانه اعلام نموده اند که زمینه اجرای تصویب نامه هیئت وزیران برای مقامات استانی فراهم گردد ، با رفع مشکل مزبور امید است در اسرع وقت طرح تفکیکی زمین یاد شده در شورایعالی شهرسازی نیز تصویب و جهت اجرا به استان ابلاغ گردد . 

باطلاع سهامداران عزیز زمین بهارستان می رساند که

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها