آگهی دعوت

بسمه تعالی

                                                                             درکارهای نیک همکاری کنید ( قرآن کریم )

                                                                                                   آگهی دعوت

                                                                              مجمع عمومی مجتمع مسکونی الماس

 

احتراماً : بدینوسیله از کلیه مالکان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی مجتمع که از ساعت 15روز چهارشنبه مورخ95/09/24 درمجتمع الماس واحد شماره B1برگزار می گردد ، شرکت فرمایند . لازم به تاکید است مدیریت مطلوب مجتمع مستلزم مشارکت موثر ساکنان می باشد .

لازم به تاکید است :

الف ) افراد داوطلب جهت مسئولیت هیئت مدیره و بازرسی مجتمع: .

می توانند از تاریخ انتشار این آگهیحداکثر تا  تاریخ 95/09/22  ضمن مراجعه به دفتر مدیریت پروژه و امور اداری شرکت, فرم تقاضای مربوطه را به همراه مدارک لازم ( برگه تحویل واحد  ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی مدرک تحصیلی ) تکمیل و ارائه نمایند .

ب) در صورت عدم امکان شرکت ، مالکان می توانند وکیل خود را تا قبل از برگزاری مجمع کتباً به مدیریت معرفی نمایند .  ( متذکر می گردد می بایستی متقاضیان ثبت نام هیئت مدیره الزاماً از بین مالکین ساکن باشند )

طبق قانون تملک آپارتمانهای مصوبه مجلس شورای اسلامی ، هر فردی می تواند وکالت یک نفر دیگر را نیز بعهده داشته باشد  .

دستور جلسه مجمع :

  1. گزارش مدیریت تعاونیهای مسکن
  2. تصویب اساسنامه
  3. انتخابات هیئت مدیره مجتمع و بازرسین
  4. ارائه پیشنهادات و نظرات

 

                                                                                                                                  مدیریت تعاونی مسکن

                                                                                                                              کارکنان سازمان جهاد کشاورزی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با عنایت به آگهی دعوت شماره 1379 ت م  مورخ 95/09/14 اینجانب ..................................................... فرزند ........................... مالک واحد شماره .......... بلوک ............ بدینوسیله آقای ..................................... را بعنوان وکیل خود جهت شرکت در جلسه مجمع و اخذ تصمیمات لازم معرفی می نمایم .

                                                                                                                                                     امضاء

                                                                                                                                             نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                            شماره تلفن همراه : 

مجمع عمومی مجتمع مسکونی الماس

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها