اطلاعیه دوم پروژه مسکونی نگار

پیرو اطلاعیه قبلی،به اطلاع اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان میرساند آن دسته از متقاضیان واحد مسکونی که از مجتمع نگار واقع در خیابان امام خمینی بازدید  و اطلاعات کافی کسب نموده اند در صورت تمایل به ثبت نام در این مجتمع مسکونی حداکثرتا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ95/10/05 به دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان منوچهری مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام از متقاضیان واحد های مجتمع نگار

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها