اساسنامه شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان

فصل اول کلیات

ماده 1 نام: شرکت تعاونی مسکنکارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ونوع آن توزیعی است که دراین اساسنامه به اختصار، «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده2- اهداف تعاونی:

1 ترویج وتحکیم مشارکت، همکاری وتعاون وکمک به تحقق اهداف بخش تعاون.

2- تأمین نیاز مسکن اعضا.

ماده3 موضوع فعالیت:

  1. تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا.
  2. خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا.

​ادامه مطلب در فایل ضمیمه زیر :

فایل ضمیمه

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها