برگزاری جلسه اطلاع رسانی پروژه بهارستان

باطلاع کلیه سهامداران زمین بهارستان می رساند که در جلسه اطلاع رسانی به سهامداران در روز چهارشنبه 95/2/22 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور نمایندگان شهرستان ها و بخش های اداری سازمان و ادارات کل وابسته تشکیل گردید و گزارش مسبوطی از روند پیگیری های انجام شده ف کارشناسی و ارزیابی پلاک ها و نحوه واگذاری زمین و و احد های مسکونی تشریح شد .

مقرر شد به لحاظ تعدد و پراکندگی مکانی سهامداران جلساتی در خرداد ماه در شهرستان ها و محل های خدمتی اعضائ برگزار گردد و ضمن ابلاغ اطلاعات کلی طرح گزینه لازم جهت داشتن واحد های مسکونی آپارتمانی ، زمین و سایر توسط سهامداران انتخاب گردد . 

نحوه برگزاری مکان جلسات بخشی و استانی متعاقباً اعلام می گردد . 

باطلاع کلیه سهامداران زمین بهارستان می رساند که در جلسه اطلاع رسانی به سهامداران پروژه بهارستان

جدیدترین اطلاعیه ها و آیین نامه ها